Regulamin zamieszczania opinii

§ I. Definicje

 1. Administrator - ROCK METAL SHOP sp.z o.o. i Wspólnicy sp. komandytowa z siedzibą w SKIERNIEWICACH (96-100), ul. NIEPODLEGŁOŚCI 2, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Skierniewice pod numerami 10522 i 9823 NIP: PL8361772662, Regon: 10012428, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Serwis lub Sklep - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) ROCKMETALSHOP.PL, METALHEAD.PL, PIERCINGSHOP.PL
 3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ II. Zasady i warunki zamieszczania Opinii w Serwisie

 1. Do zamieszczania opinii dotyczących Towarów oferowanych w Serwisie (dalej: „Opinia” lub „Opinie”) uprawniony jest Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu (posiadający indywidualne konto w Sklepie).
 2. Zamieszczenie Opinii jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu Opinii oraz jego akceptacji.
 3. Opinie zamieszczane są przez Użytkownika uwzględniając jego imię oraz miasto zamieszkania podane podczas rejestracji w Serwisie.
 4. Zamieszczanie Opinii odbywa się w formie opisowej oraz w formie graficznej (poprzez przyznanie wybranej przez Użytkownika liczby gwiazdek). Na podstawie Opinii Użytkowników dany Towar opatrzony będzie określoną liczbą gwiazdek. Liczba gwiazdek widniejąca przy Towarze jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej liczby gwiazdek pozostawionych w Opiniach Użytkowników pod danym Towarem.
 5. Użytkownik, zamieszczając Opinie w Serwisie zapewnia i oświadcza, że Opinie:
  1. są wynikiem jego własnej intelektualnej pracy i jest ich jedynym autorem, któremu przysługują wszelkie prawa do nich (w tym prawa autorskie i prawa zależne);
  2. są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  3. nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu Opinii.
 6. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że nie będzie zamieszczać Opinii:
  1. świadomie fałszywych, nieścisłych lub mylących;
  2. naruszających prawa osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej, tajemnic handlowych, tajemnic przedsiębiorstwa, praw do publikacji lub prywatności;
  3. zawierających dane kontaktowe, w tym w szczególności imiona i nazwiska, numery telefonów, dane adresowe lub inne dane kontaktowe (np. adresy e-mail);
  4. naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
  5. posiadających charakter dyskryminujący, zniesławiający, oczerniający, bezprawnie zastraszający lub szykanujący jakąkolwiek osobę (podmiot);
  6. nie odnoszących się w całości lub w części do opiniowanych Towarów;
  7. z tytułu których Użytkownik otrzymał wynagrodzenie lub inne świadczenia;
  8. zawierających wirusy komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki;
  9. zawierających odwołania lub linki do innych produktów, podmiotów trzecich lub portali.
 7. Użytkownik ma możliwość dołączenia do Opinii zdjęcia, na którym znajduje się zakupiony towar.
 8. Zanim Opinia wraz ze zdjęciem stanie się widoczna, Administrator zweryfikuje czy nie godzi ono w dobra osobiste innych internautów oraz czy nie promuje treści pornograficznych, treści nawołujących do przemocy, treści nazistowskich, treści rasistowskich, treści chronionych prawami autorskimi, których to praw nie ma osoba zamieszczająca, czy też treści zawierających materiały z przestępstw lub materiały o charakterze reklamowym lub spam.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Użytkownika zdjęcie zawiera treści o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator odmówi Użytkownikowi publikacji takiego zdjęcia.
 10. Przesyłając zdjęcie do publikacji Użytkownik niniejszym oświadcza że:
  1. przysługują Mu prawa autorskie do przesłanego zdjęcia;
  2. wyraża zgodę na umieszczenie zdjęcia na stronie Serwisu oraz stronach zależnych w komentarzu do produktu którego zdjęcie dotyczy;
  3. nie będzie dochodził od Administratora żadnych roszczeń związanych z publikacją zdjęcia w Serwisie oraz stronach zależnych.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie przez innych zamieszczonego w Serwisie zdjęcia.
 12. Jeśli Użytkownik chce usunąć Opinię lub Zdjęcie zamieszczone przez niego w Serwisie, może zwrócić się w tym celu do Administratora, przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych tutaj.

§ III. Prawa autorskie

 1. Z chwilą zamieszczenia Opinii w Serwisie, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania przez Administratora z Opinii na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, wprowadzanie do pamięci komputera;
  3. wykorzystywanie w całości lub w części (w tym również w celu promocji i reklamy prowadzonej przez Administratora), kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Opinii (prawo zależne) oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Administratorowi związanych z publikacją Opinii, Użytkownik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Administratora przed takimi roszczeniami. Ponadto, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Administratora związanych z publikacją Opinii przez danego Użytkownika.

§ IV. Uprawnienia Sklepu Rockmetalshop.pl

 1. Administrator nie zapewnia, aby Opinie publikowane w Serwisie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego Towaru lub też go nabyli.
 2. Administrator nie redaguje Opinii zamieszczanych przez Użytkowników, lecz zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmowy publikacji Opinii w każdym czasie w przypadku stwierdzenia sprzeczności Opinii w niniejszym Regulaminem.
 3. Administrator ze starannością przyjmuje i rozpatruje wszelkie otrzymane wiadomości dotyczące bezprawnego charakteru Opinii. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Opinii, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takiej Opinii.

§ V. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Opinie zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Opinii mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Rockmetalshop.pl. Regulamin Sklepu Rockmetalashop.pl jest dostępny tutaj. W przypadku występowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem Opinii a Regulaminem Serwisu, pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia Regulaminu Opinii.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach internetowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.
 4. Administrator może zmienić treść niniejszego Regulaminu Opinii wyłącznie z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu Opinii do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;
  2. zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych Administratora;
  3. zmianę zakresu i rodzaju świadczonych usług, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu oraz wycofanie pewnych funkcjonalności (w tym w zakresie dotyczącym zamieszczania Opinii);
  4. ulepszenie lub zamiana procesu obsługi Użytkownika;
  5. zmianę warunków technicznych Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
  6. konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;
  7. zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej;
  8. konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie Opinii, jak również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu, usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich, które ewentualnie pojawiłyby się w Regulaminie Opinii.
 5. Regulamin Opinii w zmienionej wersji wiąże zarejestrowanego Użytkownika, jeżeli nie wypowie on umowy o Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną zawartej przez Użytkownika z Rockmetalshop.pl w związku z zarejestrowaniem w Serwisie (założeniem konta w Sklepie) w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Opinii. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w zadaniu poprzedzającym, powinno zostać dokonane na zasadach i w trybie przewidzianym w Regulaminie Sklepu, dostępnym tutaj.
pixelpixelpixelpixelpixelpixel